+421948075922 hello@SmileOn.sk
Doručenie Zdarma od 40 €

 Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) obsahujú podmienky použitia služby dostupnej na smileon.sk a na tu uvedených weboch (ďalej len „internetový obchod”), ich služby je možné využívať užívateľom (ďalej len „Užívateľ”) bez registrácie.

 

1. ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SLUŽBY

 • Meno poskytovateľa služby
 • Sídlo poskytovateľa služby:
 • DIČ:Maďarsko: 
 • Zápis v registri pre ochranu osobných údajov: NAIH-/2017. NAIH-/2017
 • Kontaktné údaje poskytovateľa služieb a jeho pravidelne používaná e-mailová adresa pre kontakt s užívateľmi: hello@smileon.sk, 
 • Telefónne číslo:

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 15. februára 2018 a zostávajú v platnosti do odvolania. Poskytovateľ služby je oprávnený VOP meniť po predchádzajúcom vyrozumení zákazníka o tejto zmene prostredníctvom webu. Poskytovateľ služby uverejní zmenu na webe internetového obchodu 11 (jedenásť) dní pred jeho dátumom účinnosti. Použitím internetového obchodu užívatelia poskytujú súhlas s tým, že budú automaticky viazaní všetkými predpisy, ktoré súvisia s použitím internetového obchodu.

Užívatelia vstupom do internetového obchodu prevádzkovaného poskytovateľom služby alebo zoznámením sa s obsahom webu akýmkoľvek spôsobom – i bez toho, aby boli registrovanými užívateľmi internetového obchodu, vyjadrujú svoj súhlas s tým, že budú viazaný týmito VOP. Užívateľ, ktorý tieto podmienky nepríjme, nebude oprávnený nahliadať do obsahu internetového obchodu.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s domovskou stránkou, akou- koľvek ich súčasťou a na nej zobrazeným obsahom, ako i práva k šíreniu webu. Akékoľvek ich sťahovanie z webu, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu alebo jeho častí je bez písomného súhlasu poskytovateľa služby zakázané.

Zmluvy uzatvorené elektronicky nebudú zakladané, sú uzatvárané výhradne elektronicky a nepovažujú sa za písomné zmluvy, sú napísané v maďarskom jazyku a neodkazujú na žiadny etický kódex. V prípade otázok súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu a objednávkami a spôsobom dodania, môže poskytovateľa služby kontaktovať prostredníctvom niže uvedených kontaktných údajov.

 

3. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Tento článok sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré nakupujú, objednávajú, preberajú a používajú tovar mimo rámec svojej profesionálnej činnosti, zamestnania alebo obchodnej činnosti a ktoré sú adresátmi obchodných oznámení a ponúk súvisiacich s tovarom (ďalej len „užívateľ“).

V súlade s vyhláškou vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatváraných medzi užívateľmi a obchodníkmi sú spotrebitelia v prípade zmlúv o predaji produktov oprávnení od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do štrnásť (14) dní od prevzatia

 • produktu,
 • dodanie posledného produktu, pokiaľ je súčasťou plnenia niekoľkých dodávok,
 • dodanie poslednej súčasti alebo dielu, pokiaľprodukt pozostáva z niekoľko súčastí alebo dielov,
 • prvého dodaného produktu, zo strany užívateľa alebo osoby poverenej užívateľom, ktorá sa líši od prepravcu, pokiaľ má byť produkt dodávaný pravidelne v stanovených lehotách.

Spotrebitelia sú rovnako oprávnený uplatniť právo na odstúpenie v období medzi dátumom uzatvorením zmluvy a dátumom prevzatia produktu.

Pokiaľ chce užívateľ uplatniť právo na odstúpenie, zašle v tomto ohľade poskytovateľovi služby jednoznačné vyrozumenie (napríklad dopis zaslaný poštou alebo e-mailom) za použitia kontaktných údajov uvedených v článku 1 týchto VOP. Užívateľ uplatní svoje právo na odstúpenie, pokiaľ odošle poskytovateľovi služieb oznámenie o odstúpení pred uplynutím výše uvedené lehoty (i štrnásteho dňa).

Dôkazné bremeno uplatnenie práva na odstúpenie v súladu s ustanoveniami článku 6 leží na užívateľovi.

V oboch prípadoch poskytovateľ služby potvrdí neodkladne e-mailom prevzatie oznámenia od užívateľa o odstúpení.

V prípade, že je oznámenie o odstúpení vykonané písomne, musí byť považované za uskutočnené v stanovenej lehote, pokiaľ užívateľ oznámenie zaslal do štrnástych kalendárnych dní (i štrnásteho dňa).

V prípade oznámenia poštou považuje poskytovateľ služby za rozhodujúce dátum podania na pošte a v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom je rozhodujúci pre stanovenie lehoty čas prenosu. Užívateľ zašle oznámenie doporučenou poštou tak, aby bolo možno spoľahlivo overiť dátum odoslania.

V prípade odstúpenia bude užívateľ povinný neodkladne vrátiť objednaný produkt na adresu poskytovateľa služby uvedenú v článku 1, najneskôr však do štrnásť dní od odoslania svojho oznámenia o odstúpení. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ užívateľ zašle (poštou alebo odovzdá osobne objednanému kuriérovi) produkt pred uplynutím tejto štrnásťdňovej lehoty.

Náklady na zaslanie produktu na adresu poskytovateľa služby znáša užívateľ, pokiaľ poskytovateľ služby s úhradou týchto nákladov nesúhlasil. Poskytovateľ služby však nezodpovedá za zaistenie ani obstaranie vrátenia produktu, a ďalej nezodpovedá za náklady spojené s prepravou produktu od užívateľa. Poskytovateľ služby rovnako nie je povinný prevziať zásielky zaslané na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu užívateľ nezodpovedá za žiadné ďalšie náklady.

Pokiaľ užívateľ odstúpi od zmluvy, poskytovateľ služby mu bez zbytočného odkladu vráti, najneskôr však do štrnásť dní od doručenia oznámenia užívateľa, celú výšku kupnej ceny, vrátane nákladov na dodanie (prepravné náklady), okrem ďalších nákladov vynaložených užívateľom kvôli voľbe iného než bežného dopravného prostriedku, ktorý poskytovateľ služby používa najčastejšie. Poskytovateľ služby je oprávený si ponechať uhradenú čiastku do prevzatia vráteneho tovaru, alebo dokiaľ užívateľ spoľahlivo nepreukáže, že z jeho strany došlo k odoslaniu vráteného tovaru. Poskytovateľ služby pristúpi i na skorší dátum.

Pri vrátení peňažných čiastok použije poskytovateľ služby rovnaký spôsob úhrady, ktorý bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ užívateľ nevyjadrí výslovný súhlas s použitím iného spôsobu úhrady, z ktorého užívateľovi nevyplývajú žiadne ďalšie náklady.

Užívateľ môže zodpovedať za stratu hodnoty produktu iba vtedy, pokiaľ k nej došlo následkom nadmerného používania, mimo rozsah nevyhnutný k určeniu povahy, funkčnosti a prevádzkyschopnosti produktu. Preto sa poskytovateľ služby môže domáhať náhrady za stratu hodnoty produktu, pokiaľ k nej došlo následkom nadmerného používania, mimo rozsah nevyhnutný k určeniu povahy, funkčnosti alebo prevádzkyschopnosti produktu a svojich primeraných nákladov – pokiaľ poskytovateľ služby pristúpil k plneniu zmluvy o poskytovaní služieb na základe výslovnej požiadavky užívateľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie.

Užívateľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

 • v súvislosti s produktami, ktoré podliehajú pokazeniu alebo produktami, ktoré sa rýchlo kazia;
 • v súvislosti s produktami v uzatvorenom obale, ktoré nejde vrátiť kvôli ochrane zdravia alebo z hygienických dôvodov. Prevzatie týchto produktov nemôže od poskytovateľa služby očakávať, pokiaľ užívateľ už otvoril obal, ktorý priamo chráni produkt a/alebo ho začal bežne používať, lebo v takomto prípade nie je možné, aby pri produkte, ktorý prišiel do priameho styku s ľudským telom alebo telesnými tekutinami a baktériami, bolo možno zaručiť hygienickú a sanitárnu kvalitu produktu. Pokiaľ užívateľ doteraz nezačal produkt spadajúcí pod túto výnimku používať a nedošlo k otvoreniu obalu priamo chrániaceho produkt, môže uplatniť svoje právo na odstúpenie v súlade so všeobecnými pravidlami. (viď potravinové doplnky)
 • v súvislosti s produktami, u ktorých po prevzatí kvôli ich povahe nastáva neoddeliteľné spojenie s ďalšími produktami
 • v súvislosti s neštandartným produktom, ktorý bol vyrobený poskytovateľom služby podľa pokynov užívateľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v súvislosti s produktami, ktoré sú zjavne na mieru upravené pre užívateľa.
 • v súvislosti s predajom kópie hlasového alebo obrazového záznamu alebo počítačového softwarového programu, pokiaľ užívateľ otvoril po prevzatí obal

 

4. SPÔSOBY PLATBY

-Dobierka: Zákazníci môžu platiť v hotovosti pri dodaní.

-Priama platba na bankový účet: Umožňuje prijímať platby prostredníctvom prevodu na účet.

-Platba kreditnou kartou Barion: Môžete využiť Barion pre platbu Vašou kreditnou kartou, aj v prípade, že nevlastníte účet Barion.

 

5. OBCHODNÁ ZÁRUKA

Poskytovateľ služby poskytuje obchodnú záruku pre prípad nesprávneho plnenia v súlade s vyhláškou vlády č.151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke u určitého spotrebného tovaru určeného k dlhodobému používaniu.

V súvislosti s povinnou zárukou pri určitom spotrebnom tovare určenom k dlhodobému používaniu, sa použije ustanovenie vyhlášky vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke u určitého spotrebného tovaru určeného k dlhodobému používaniu.

(Podstatná) pôsobnosť vyhlášky sa obmedzuje na nové produkty, ktoré sa predávajú v rámci užívateľských zmlúv na území Maďarska a ktoré sú uvedené v prílohe k tejto vyhláške.

V súvislosti so spotrebným tovarom určeným k dlhodobému používaniu trvá mandátna záručná lehota jeden rok, a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zákazníkom, alebo od dátumu inštalácie, pokiaľ inštaláciu vykonával poskytovateľ služby alebo osoba ním poverená.

Poskytovateľ služby môže byť zbavený svojich záväzkov zo záruky iba vtedy, keď je schopný preukázať, že príčina závady nastala po plnení.

Záručné práva je možné uplatňovať výhradne zákazníkom – užívateľom.

Obchodná záruka neplatí, pokiaľ závada alebo jej príčina vznikla po prevzatí produktu zákazníkom, napríklad pokiaľ bola závada spôsobená

 • nesprávnou inštaláciou (pokiaľ inštalácia nebola vykonaná poskytovateľom služby alebo osobou ním poverenou, alebo pokiaľ je možné dôvody nesprávnej inštalácie pripočítať chybám v užívateľskej príručke),
 • nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v užívateľskej príručke,
 • nesprávnym uskladnením, nesprávnou manipuláciou, čím vzniklo fyzické poškodenie,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

V prípade závady, ktorá spadá do pôsobnosti obchodnej záruky, môže zákazník:

 • najskôr – podľa vlastného uváženia – požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie zvoleného záručného práva zákazníkom nie je nemožné, alebo má za následok nepomerné náklady na strane poskytovateľa služby, oproti alternatívnemu opravnému prostriedku, s prihliadnutím k hodnote, ktorú by produkt mal bez tejto závady, významu náležitého neplnenia zmluvy a ujme vzniknutej zákazníkovi nesplnením práva zo záruky.
 • Pokiaľ poskytovateľ služby odmietne zaistiť opravu alebo výmenu alebo nie je schopný splniť svoje záväzky v primeranej lehote, ochranu záujmov zákazníka, alebo pokiaľ oprava alebo výmena naďalej neslúži záujmom zákazníka, môže zákazník – podľa vlastného uváženia – požadovať pomerné zníženie platby, opraviť závadu sám alebo ju nechať opraviť na náklady poskytovateľa služby, alebo od zmluvy odstúpiť. Možnosť odstúpenia nie je k dispozícii v prípade drobných závad.

Pokiaľ sa zákazník domáha výmeny kvôli závade produktu do troch pracovných dní odo dňa nákupu (inštalácie), poskytovateľ služby sa nemôže domáhať pomerného zníženia nákladov, ale musí produkt vymeniť, pokiaľ závada brání jeho riadnemu využívaniu.

Akákoľvek oprava alebo výmena bude dokončená v primernej lehote a bez významného obťažovania užívateľa, s prihliadnutím k povahe tovaru a účelu, ku ktorému užívateľ produkt potreboval. Poskytovateľ služby sa pokúsi zaistiť opravu alebo výmenu najneskôr do pätnásť dní.

V prípade opravy je možné do produktu montovať výhradne nové náhradné diely.

Záručná doba sa zastavuje po dobu opravy produktu a po dobu kedy ho zákazník nemôže používať. V súvislosti s produktom alebo súčasťou produktu, u ktorého došlo k výmene (oprave), začína záručná doba z práva zo záruky znovu plynúť u vymeneného (opraveného) produktu (akejkoľvek súčasti produktu) a v súvislosti so závadou, ktoré môžu byť spôsobené opravou.

Všetky náklady spojené so splnením záväzku zo záruky znáša poskytovateľ služby.

V záručnej dobe zodpovedá za opravy závad, ktoré môžu vzniknúť pri riadnom používaní, profesionálny servis, jeho adresa je uvedená vždy na konci záručného listu alebo na konci príručky k produktu; zákaznícke služby poskytovateľa služby sú však súčasne pripravené pomôcť zákazníkovi s vyhľadaním vhodného profesionálneho servisu.

Zákazník nemôže v súvislosti s rovnakou závadou uplatňovať produktovú a obchodnú záruku súčasne. Bez ohľadu na tieto obmedzenia je zákazník oprávnený k obchodnej záruke, a nesmú byť tým dotknuté práva uvedené v článkoch 7.1 a 7.2.

Preto nemá obchodná záruka vplyv na zákonné práva zákazníka – obzvlášť na záruku na nedostatok zhody, produktovej záruky a práva na náhradu škody.

Zákazník môže uplatnovaťsvoje nároky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.

V prípade právného sporu medzi stranami, ktorý sa nedá vyrešiť zmierom, môže zákazník podať návrh na zahájenie konania na Rozhodcovskom súde v súlade s postupom uvedeným v článku 9.2.

Oznámenie o záručných nárokoch

Zákaznik môže podať oznámenie poskytovateľovi služby o svojich záručných nárokoch prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.

Poskytovateľ služby vyhotoví zápis o oznámenom záručnom nároku zákazníka.

Zákazníkovi poskytne neodkladne preukazateľným spôsobom kópiu tohoto zápisu.

Pokiaľ poskytovateľ služby nemôže zákazníka informovať o možnosti splnenia záručného nároku v dobe oznámenia, informuje užívateľa – v prípade neuznania nároku, preukázateľne o dôvode neuznania a možnosti sa obrátiť rozhodcovskému senátu – do piatich pracovných dní.

Poskytovateľ služby uschová zápis na dobu päť rokov odo dňa jeho vyhotovenia a predloží ho na vyžiadanie kontrolnému orgánu.

 

6. ZODPOVEDNOSŤ

Užívateľ môže internetový obchod používať výhradne na vlastné nebezpečenstvo a zaväzuje sa, že poskytovateľ služby nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek hmotnú alebo nehmotnú ujmu, ktorá môže vzniknúť pri použití, okrem zodpovednosti za úmyselné jednanie alebo porušenie zmluvy, ktoré má za následok ujmu na ľudskom živote, fyzickej bezpečnosti alebo zdraví.

Poskytovateľ služby sa zrieka všetkej zodpovednosti za jednanie užívateľov internetového obchodu. Užívateľ zaistí, aby pri používaní internetového obchodu priamo ani nepriamo neporušoval práva tretích osôb, zákony a právne predpisy. Užívateľ bude plne a výhradne zodpovedať za vlastné konanie, poskytovateľ služby bude v týchto prípadoch plne oprávnený konať v súčinnosti s príslušnými orgánmi na odhalenie porušení.

Poskytovateľ služby je oprávnený, nie je však povinný, kontrolovať obsah sprístupnený počas používania internetového obchodu a v súvislosti so zverejneným obsahom je oprávnený, nikdy však povinný, sledovať známky protiprávného konania.

Stránky služby môžu obsahovať odkazy, ktoré odkazujú na webové stránky iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služby nezodpovedá za prax v oblasti ochrany osobných údajov a ďalšie jednanie týchto poskytovateľov služieb.

Kvôli celosvetovému pokrytiu internetom, užívateľ berie na vedomie, že pri používaní internetového obchodu bude jednať i v súlade s ustanoveniami príslušných vnútroštátnych predpisov. Pokiaľ je nejaké jednanie spojené s používaním internetového obchodu v rozpore s právnymi predpismi v krajine užívateľa, za takéto využívanie bude výhradne zodpovedať užívateľ.

Pokiaľ užívateľ zistí na stránkach internetového obchodu odsúdeniahodný obsah, informuje o tejto skutočnosti neodkladne poskytovateľa služby. Pokiaľ poskytovateľ služby, konajúci v dobrej viere, zistí, že toto oznámenie je opodstatnené, je oprávnený takéto údaje bez zbytočného odkladu odstrániť alebo upraviť.

 

7. AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA PRÍBUZNÉ

Internetový obchod ako celok, jeho grafické prvky, text a technické riešenia, ako aj prvky služby, sú chránené autorskými právami alebo obdobnými právami duševného vlastníctva (zvlášť ochrannou známkou). Vlastníkom alebo oprávneným používateľom autorského práva je v súvislosti so všetkým obsahom prezentovaným pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetového obchodu poskytovateľ služieb: akýmkoľvek podielom chránený autorským právom alebo iným dielom duševného vlastníctva (zvlášť grafickými a ďalšími materiálmi, usporiadaním polí v internetovom obchode, jeho úpravami, použitým softwarom a ďalšími riešeniami, nápadmi a ich realizáciou) poskytovateľ služby.

Ukladanie alebo tlač obsahu internetového obchodu alebo jeho určitých častí na fyzický alebo iný dátovy nosič je možné pre súkromé účely alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služby. Použitie nad rámec súkromného použitia, ako je uloženie v databáze, preposielanie, vydávanie alebo sprístupňovanie k stiahnutiu, umiestneniu na trhu, je možné výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služby.

Okrem práv uvedených výslovne v týchto VOP, neudeľuje registrácia, používanie internetového obchodu ani ustanovenia týchto VOP zákazníkovi práva k používaniu akéhokoľvek obchodného mena alebo ochrannej známky prezentovanej na webe internetového obchodu. Okrem prezentácie pri bežnom používaní internetového obchodu, dočasnému zhotovovaniu rozmnožením, ktoré je k tomu nevyhnutné alebo vyhotovovanie kópií pre súkromné účely, nemožno toto duševné vlastníctvo používať ani opravovať v akéjkoľvek inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

8. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Sme presvedčení, že poskytujeme najlepšie produkty pre domáce bielenie zubov a ďalšie zubné hygienické produkty na svete. Preto očakávame 100% výsledky alebo garanciu vrátenia peňazí.

Pri použití našich produktov vieme garantovať zlepšenie výzoru zubov až o 2 odtiene.

V prípade, že toto nie je tvoj prípad a takáto skúsenosť sa ťa netýka, pozri sa nižšie.

Ak máš záujem o garanciu vrátenia peňazí, nasleduj prosím inštrukcie nižšie:

 1. Pred použitím našich produktov odfoť zreteľnú fotku tvojich zubov*.
 2. Použi naše produkty presne tak, ako sa píše v návode.
 3. Po všetkých aplikáciách sprav opäť fotku.
 4. Pošli nám svoje fotky predtým a potom spolu s použitými produktami v priebehu 15 dní od doručenia.
 5. Po schválení prebehne spracovanie refundácie.

Pre spracovanie žiadosti o garanciu vrátenia peňazí máš 15 dní odo dňa doručenia.

Žiadosti, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, nebudú schválené pre refundáciu.

*Prosím uisti sa, že fotku pred a fotku po robíš v podobných podmienkach osvetlenia, ktoré budú reflektovať presné výsledky. Fotky pred a po musia obsahovať platný údaj o dátume a čase.